Photographer:  Anastasya Lyskowets / @lyskowets_photo

Model/Makeup Artist: Natalya Ustavitckaya / @make_up_er

Model: Julia